สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย ...

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน...

นายสการียา วงค์นิส๊ะ ตำแหน่งพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของศูนย...