ยุติธรรมจังหวัดสงขลา ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 16 ครั้งที่ 2/2566

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมการประชุม ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์...

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 7/2566