วันที่ 20 มี.ค. 2566 09:00 น.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหาอุปสรรคและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ »

วันที่ 17 มี.ค. 2566 10:00 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมโครงการเชิงปฏิบัติเพื่อบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือด้านการสงเคราะห์ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำ

อ่านต่อ »

วันที่ 17 มี.ค. 2566 09:00 น.

ยุติธรรมจังหวัดสงขลา ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 16 ครั้งที่ 2/2566

อ่านต่อ »

วันที่ 15 มี.ค. 2566 14:00 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมการประชุม ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา

อ่านต่อ »

วันที่ 15 มี.ค. 2566 13:30 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 7/2566

อ่านต่อ »

วันที่ 15 มี.ค. 2566 13:00 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในส่วนคุ้มครองผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ สำนักงาน กสทช."

อ่านต่อ »

วันที่ 15 มี.ค. 2566 09:30 น.

ยุติธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา

อ่านต่อ »

วันที่ 14 มี.ค. 2566 09:00 น.

ยุติธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วม โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558

อ่านต่อ »

วันที่ 14 มี.ค. 2566 09:00 น.

สำนักงานยุติธรรม จัดกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ครั้งที่ 2/2566

อ่านต่อ »

วันที่ 13 มี.ค. 2566 13:00 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา

อ่านต่อ »

วันที่ 10 มี.ค. 2566 20:00 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา

อ่านต่อ »

วันที่ 10 มี.ค. 2566 13:30 น.

หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

อ่านต่อ »