จิตอาสาจังหวัดสงขลา รวมพลังทำความดีปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 14:00 น.

จิตอาสาจังหวัดสงขลา รวมพลังทำความดีปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

          จิตอาสาจังหวัดสงขลา รวมพลังทำความดีปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

           วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 นายประพันธ์ เอี่ยมปลัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายสการียา วงค์นิส๊ะ นางสาวหทัยรัตน์ แสงรักษาทรัพย์ นางสาวประพิศ กุลบุตร นางสาวริชญาภา รักขพันธ์ และนางสาวอุษา โรหิโตปการ เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อน้อมรำลึกและถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภอสิงหนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ อีกทั้งหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

           กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย ปลากระบอก จำนวน 1,000 ตัว ปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว ลูกกุ้งก้ามกราม จำนวน 1 ล้านตัว และแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 30 ตัว เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์สัตว์น้ำ สร้างแหล่งอาหารโปรตีน ช่วยรักษาสภาพระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวิภาพให้สมบูรณ์ นอกจากนี้ ได้ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าชายเลน ซึ่งมีส่วนช่วยทำหน้าที่เป็นเสมือนแผงกั้นป้องกันการกัดเซาะของน้ำอีกด้วย

          ณ บริเวณโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -