สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ดำเนินโครงการ “รู้ทัน ปัญหา หนี้นอกระบบ” สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นแก่ประชาชน


วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 09:00 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ดำเนินโครงการ “รู้ทัน ปัญหา หนี้นอกระบบ” สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นแก่ประชาชน
          สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ดำเนินโครงการ “รู้ทัน ปัญหา หนี้นอกระบบ” สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นแก่ประชาชน
 
          วันอังคาร ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการ "รู้ทัน ปัญหา หนี้นอกระบบ" โดยมี นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ “รู้ทัน ปัญหา หนี้นอกระบบ” พร้อมด้วยนายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนายประพันธ์ เอี่ยมปลัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน
 
          เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นแก่ประชาชน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม วิทยากร ตลอดจนเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ผู้นำเกษตรกร ผู้นำชุมชน และเยาวชนในจังหวัดสงขลากว่า ๑๖๐ คน เข้าร่วม
 
          ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และงานบริการที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายเบื้องตันที่ควรรู้ในชีวิตประจำวัน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องนิติกรรมสัญญาจำนำ จำนอง ขายฝากและเช่าซื้อ พระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ.๒๕๕๘ พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.๒๕๖๐ ความรู้เรื่องหนี้นอกระบบ แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสงขลา หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม
 
          ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา