สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้


วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 13:00 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

           สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

          ในระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

           นายประพันธ์ เอี่ยมปลัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมายนางสาวนิรมล ชะโนวรรณะ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม พร้อมด้วยนางสาวริชญาภา รักขพันธ์ นักบริหารจัดการงานยุติธรรมเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

          เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้มีความพร้อมในการทำงานด้วยความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะที่จำเป็น ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนวิธีการทำงานและปัญหาอุปสรรคระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนและระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนด้วยกันเอง อันจะเป็นการส่งเสริมให้การประสานงานและความสัมพันธ์ในการทำงานเป็นไปด้วยดีและเกิดการแสวงหาแนวทางการทำงานยุติธรรมชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ต่อไป

          ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา