สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย (พ.ศ.2566 - 2570)


วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 10:00 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย (พ.ศ.2566 - 2570)
           สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย (พ.ศ.2566 - 2570)
           
           วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายประพันธ์ เอี่ยมปลัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย
(พ.ศ. 2566 - 2570) ผ่านระบบ zoom โดยมี นายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานในงานประชุมชี้แจงในครั้งนี้ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง
 
           ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560ㆍ มาตรา 7ㆍ บัญญัติให้รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ให้มีสิทธิดำรงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตตั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน ทั้งนี้ เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย ประกอบกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การพัฒนาระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง กำหนดให้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ดำเนินการจัดทำแผนการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยขึ้นสมช. จึงได้จัดทำแผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย (พ.ศ. 2562 - 2565) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาอันเกิดจากความเหลื่อมล้ำ และการบริการของภาครัฐที่ไม่ทั่วถึง ทำให้คนในชาติบางพื้นที่ บางกลุ่มขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เกิดความรู้สึกไมใด้รับความเป็นธรรมรวมทั้งปัญหาจากความไม่เข้าใจ และไม่ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม คำนิยม อุดมคติ ความเชื่อ และวิถีชีวิต อันอาจทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง การใช้ความรุนแรงระหว่างกัน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 
           การจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย (พ.ศ.2566-2570) ให้เกิดการนำไปปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเกิดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรมที่เหมาะสม เอื้อต่อการบริหารจัดการความหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักนิติรัฐ นิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน
 
           ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา