สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน หลักสูตรการไกล่เกลี่ยรูปแบบออนไลน์


วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 14:30 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน หลักสูตรการไกล่เกลี่ยรูปแบบออนไลน์
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน หลักสูตรการไกล่เกลี่ยรูปแบบออนไลน์
 
          วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน หลักสูตรการไกล่เกลี่ยรูปแบบออนไลน์ โดยมีวิทยากรผู้ผ่านการอบรบจำนวน 3 ราย ได้แก่ นายนิมูฮัมหมัดซากี กาเจ, นายสการียา วงค์นิส๊ะ พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และว่าที่ ร.ต.เสาวนิต สุวรรณรัตน์ นิติกร ให้ความรู้
   
          โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีความสนใจ และนักศึกษาสหกิจศึกษาเพื่อนำไปปรับใช้ในการช่วยเหลือประชาชนในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 เพื่อความสะดวกในการให้บริการและลดเวลาในการเดินทางติดต่อราชการของประชาชน และเจ้าหน้าที่นำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
 
           ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา