สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมโครงการกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ของสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ


วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 10:00 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมโครงการกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ของสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ
          สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมโครงการกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ของสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ
 
          วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566 นายประพันธ์ เอี่ยมปลัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวกานต์สินี องอาจ นักวิชาการยุติธรรม นางสาวอุษา โรหิโตปการ พนักงานธุรการ และนักศึกษาสหกิจศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ของสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ
 
          โดยมีนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา เทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมโครงการกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2566
 
          เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ในการให้ความช่วยเหลือด้านคดีความแก่ประชาชนเพื่อให้นำไปปรับใช้กับตนเองและครอบครัว
 
           โดยกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสตรีเกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายและดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสตรี ส่งเสริมสิทธิกลุ่มสตรี ส่งเสริมความสามัคคีของกลุ่มสตรี กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีสากล รวมทั้งพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้นำสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
 
           ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา