สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา


วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 09:00 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

          สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

          วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ นายประพันธ์ เอี่ยมปลัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมายนางสาวกานต์สินี องอาจ นักวิชาการยุติธรรม, นางสาวริชญาภา รักขพันธ์, นางสาวสปัญญ์ คงรอด นักบริหารจัดการงานยุติธรรม และนิสิตสหกิจศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

          เพื่อสร้างการรับรู้บทบาทภารกิจสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา เผยแพร่ความรู้กฎหมาย กองทุนยุติธรรม การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่ จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น Justice Care ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้ทางกฎหมายและขอความช่วยเหลือได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้งแจกสื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

          ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา