สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา


วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 20:00 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา

          ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566

          สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา หรือ งานวันสงขลา ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2566 ภายใต้แนวคิด “สงขลาเมืองแห่งสีสัน”

         โดย เวลา 17.30 น. นายประพันธ์ เอี่ยมปลัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมายนางสาวนิรมล ชะโนวรรณะ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและเวียนเทียนรอบพระเจดีย์หลวงเขาตังกวน เนื่องในวันสงขลา

          และเวลา 19.30 น. นายประพันธ์ เอี่ยมปลัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมรับเกียรติบัตรองค์กรส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว ณ เวทีกลาง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

          วันสงขลา จัดขึ้นเพื่อที่ชาวสงขลาร่วมระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา ระลึกถึงบรรพชนที่ได้สร้างเมืองมา รวมถึงสร้างการรับรู้ด้านประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ รวมถึงการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม พร้อมทั้งผลักดันให้สงขลาเป็นเมืองสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ ที่จะนำมาซึ่งความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งมีส่วนช่วยในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น