ที่ตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดสงขลา


วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 15:33 น.

ที่ตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดสงขลา

            "เครือข่ายยุติธรรมชุมชน"เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ "ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม" (Justice for All, All for Justice)อันจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับชุมชน ในการอำนวยความยุติธรรม สร้างความเป็นธรรมและความสงบสุขในสังคมร่วมกัน โดยภาครัฐจะส่งเสริมการรวมตัวกันของประชาชนในลักษณะของ "เครือข่าย" เพื่อทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับภาครัฐในการดำเนินภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชุมชน โดยในจังหวัดสงขลามีจำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชนทั้งสิ้น 140 แบ่งออกเป็นอำเภอดังต่อไปนี้

อำเภอเมืองสงขลา 

     1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเกาะแต้ว

     2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ

     3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

     4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง

     5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครสงขลา

     6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลพะวง

♦ อำเภอกระแสสินธุ์

     1. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่

     2. เทศบาลตำบลเชิงแส

     3. องค์การบริหารส่วนตำบลโรง

     4. เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์

♦ อำเภอควนเนียง

     1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลควนโส

     2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบางเหรียง

     3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลควนเนียง

     4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ

     5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

♦ อำเภอจะนะ

     1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแค

     2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวาย

     3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ

     4. องค์การบริหารส่วนตำบลคู

     5. องค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง

     6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

     7. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร

     8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลนาทับ

     9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

     10. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

     11. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลจะนะ

     12. เทศบาลตำบลบ้านนา

     13. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง

     14. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

     15. องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น.

♦ อำเภอเทพา

     1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้า

     2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเทพา

     3. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา

     4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

     5. องค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง

     6. เทศบาลตำบลลำไพล

     7. องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่

     8. องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

♦ อำเภอนาทวี

     1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง

     2. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย

     3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลฉาง

     4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่

     5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลนาทวี

     6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลนาทวีนอก

     7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอศรี

     8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ

     9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู

     10. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน

     11. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง

♦ อำเภอนาหม่อม

     1. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง

     2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น

    3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

     4. ศูนย์ยุติธรรมชุมขนองค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร

♦ อำเภอบางกล่ำ

     1. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม

     2. เทศบาลตำบลท่าช้าง

     3. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ

     4. เทศบาลตำบลบ้านหาร

♦ อำเภอระโนด

     1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแดนสงวน

     2. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน

     3. ศุนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลตะเครียะ

     4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน

     5. เทศบาลตำบลบ่อตรุ

     6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

     7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว

     8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลปากแตระ

     9. องค์การบริหารส่วนตำบลพังยาง

     10. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลระโนด

     11. องค์การบริหารส่วนตำบลระโนด

     12. องค์การบริหารส่วนตำบลระวะ

     13. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสน

♦ อำเภอรัตภูมิ

     1. เทศบาลตำบลนาสีทอง

     2. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

     3. เทศบาลตำบลกำแพงเพชร

     4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

     5. องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู

     6. เทศบาลตำบลคูหาใต้

     7. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง

♦ อำเภอสทิงพระ

     1. องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา

     2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี

     3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลคูขุด

     4. เทศบาลตำบลสทิงพระ

     5. องค์การบริหารส่วนตำบลจะทิ้งพระ

     6. องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล

     7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลดีหลวง

     8. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

     9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง

     10. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน

     11. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลวัดจันทร์

     12. องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

♦ อำเภอสะเดา

     1. องค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติ

     2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์

     3. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ

     4. เทศบาลตำบลปริก

     5. องค์การบริหารส่วนตำบลปริก

     6. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์

     7. เทศบาลตำบลปาดัง

     8. เทศบาลตำบลคลองแงะ

     9. องค์การบริหารส่วนตำบลพังลา

     10. เทศบาลเมืองสะเดา

     11. องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว

     12. เทศบาลตำบลสำนักขาม

♦ อำเภอสะบ้าย้อย

     1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

     2. องค์การบริหารส่วนตำบลเปียน

     3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา

     4. องค์การบริหารส่วนตำบลจะแหน

     5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ

     6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลธารคีรี

     7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหย

     8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโหนด

     9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท่าพระยา

     10. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย

♦ อำเภอสิงหนคร

     1. เทศบาลตำบลชะแล้

     2. เทศบาลเมืองสิงหนคร

     3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลชิงโค

     4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ

     5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

     6. องค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ

     7. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด

     8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองม่วงงาม

     9. องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง

     10. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุน 

♦ อำเภอหาดใหญ่

     1. เทศบาลเมืองคลองแห

     2. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอู่ตะเภา

     3. เทศบาลตำบลควนลัง

     4. เทศบาลตำบลคอหงส์

     5. เทศบาลตำบลคูเต่า

     6. องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

     7. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

     8. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

     9. เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

     10. เทศบาลตำบลน้ำน้อย

     11. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองบ้านพรุ

     12. เทศบาลตำบลบ้านไร่

     13. เทศบาลตำบลพะตง

     14. องค์การบริหารส่วนตำบลพะตง

    15.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่

♦ อำเภอคลองหอยโข่ง

     1. เทศบาลตำบลโคกม่วง

     2. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา

     3. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง

     4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งลาน